Udělejte si radost v soutěži s rádiem Helou! Nejdříve si však přečtěte prosím pravidla našich her, díky těmto informacím se vyhnete případným komplikacím.
Organizátor soutěže:

Firestarter s.r.o.
se sídlem Mokrá I 314, Mladcová, 760 01 Zlín
IČ: 01441582
spisová značka: C 78934 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Organizátor“)

 1. Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem 

  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, který má trvalé bydliště na planetě Zemi, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži, a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného Organizátorem soutěže. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, souhlas s poskytnutím osobních údajů, popřípadě další potřebnou součinnost.Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“), obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.Výherce soutěže nemá povinnost výhru přijmout, pak v takovém případě nemá nárok na žádnou věcnou, případně finanční kompenzaci.Vymáhání výhry soudní cestou je zcela vyloučeno.Výhry jsou nepřenosné.

 2. Předání výhry 

  Veškeré výhry předáváme výlučně v sídle společnosti Firestarter, na adrese Mokrá I 314, Mladcová, 760 01 Zlín nebo dle dohody v kanceláři Helou! v Uherském Brodě na adrese Bří Lužů 118.Výhry je možné převzít pouze po předchozí dohodě, kontakty jsou uvedeny na tomto webu v sekce kontakt.Cenu je možné vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne výhry. Pokud si výherce výhru nevyzvedne ve stanoveném čase a na uvedené adrese, ztrácí nárok na výhru bez další kompenzace. Organizátor nezasílá výhry poštou.

 3. Osobní údaje 

  Organizátor neuchovává žádné osobní údaje soutěžícíh, ani s nimi nijak dále nepracuje pro marketingové účely vlastní či třetích stran.

 4. Uveřejnění pravidel soutěže 

  Pravidla soutěže & herní řád je vyvěšen na www.radiohelou.cz. Soutěžící je pravidly vázán a je povinnen dodržovat pokyny organizátora soutěže.

 5. Oprávnění organizátora soutěže 

  Organizátor soutěže má právo rozhodnout o průběhu soutěže a jejím výsledku. Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit takové soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu a takové soutěžící, kteří by se rozhodli pravidla soutěže porušovat.Organizátor soutěže má právo soutěž kdykoliv zrušit. Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na www.radioheloucz.

 

1.7.2019 ve Zlíně

Petr Kopčil
ředitel společnosti Firestarter s.r.o.